Links Impressum Kontakt

Roman Horak / Wolfgang Maderthaner / Siegfried Mattl / Gerhard Meißl / Lutz Musner / Alfred Pfoser (Hg.), Metropole Wien. Texturen der Moderne. 2 Bd., Wien 2000.

Metropole Wien. Texturen der Moderne in 2 Bänden

Roman Horak / Wolfgang Maderthaner / Siegfried Mattl / Gerhard Meißl / Lutz Musner / Alfred Pfoser (Hg.)

Band 1

      [Zoom]

Band 2

      [Zoom]